Cuộc họp bí mật nhà nước phải dùng micro có dây

Từ ngày 1/7 các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải dùng micro có dây và được công an kiểm định.

Nghị định 26/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/7 đã lần đầu tiên nêu về phương tiện, thiết bị sử dụng trong các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước.

Theo đó, trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải sử dụng micro có dây và các phương tiện, thiết bị được cơ quan Bộ Công an, Công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trước khi lắp đặt, trừ phương tiện, thiết bị do Ban Cơ yếu Chính phủ trang bị. Người tham dự không được mang thiết bị thu, phát tin, ghi âm, ghi hình.

Trường hợp họp truyền hình trực tuyến phải bảo vệ đường truyền theo quy định pháp luật về cơ yếu. Với hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Mật, việc sử dụng phương tiện, thiết bị được thực hiện theo yêu cầu của người chủ trì.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan, tổ chức chủ trì hội nghị được quyết định việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, tuy nhiên phải có biện pháp ngăn chặn hoạt động xâm nhập, thu tin từ bên ngoài.

Các hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, cơ quan, tổ chức chủ trì cũng được quyết định việc bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ bên ngoài; đặc biệt phải dự kiến tình huống phức tạp có thể xảy ra ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp và phương án giải quyết, xử lý.

Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước tổ chức từ hai ngày trở lên phải niêm phong phòng họp sau mỗi ngày.

Xem chi tiết Nghị định 26/2020

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước phân loại có 3 độ mật, trong đó:

Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bí mật nhà nước độ Tối mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao… nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bí mật nhà nước độ Mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông.. nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

 

HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẦU TIÊN BÌNH LUẬN